Викладачі

Науково-педагогічний склад кафедри японської філології:

 1. Бондаренко Євгенія Олександрівна, викладач
 2. Городиська Ольга Аліківна, викладач
 3. Грикун Юлія Олегівна, старший викладач
 4. Клепак Анастасія Валеріївна, викладач
 5. Кравець Катерина Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук, викладач
 6. Кравець Олена Іванівна, викладач
 7. Мірошниченко Ксенія Сергіївна, викладач
 8. Наумова Юлія Станіславівна, викладач
 9. Петриченко Ірина Анатоліївна, старший викладач
 10. Родзінська Ольга Юріївна, викладач
 11. Свердлова Тетяна Геннадіївна, доцент, кандидат педагогічних наук, викладач
 12. Сінілкіна Олена Валеріївна, викладач
 13. Сидоркіна Арина Олександрівна, викладач
 14. Стратілат Юлія Валентинівна, викладач
 15. Хоменко Наталія Василівна, викладач

~~~

Свердлова Тетяна Геннадіївна 
доцент, кандидат педагогічних наук, викладач.

Дата народження – 16 лютого 1976 р.

У 1998 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет. У 2006 р. захистила дисертацію на тему «Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії».

За останні 5 років опубліковано 30 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, з них один навчальний посібник з грифом МОНУ, один посібник з рекомендацією вченої ради КНЛУ, 13 статей у фахових виданнях України. Постійно бере участь у наукових конференціях.

Науковий керівник кваліфікаційних робіт магістрантів факультету сходознавства КНЛУ.

Публікації:

 1. Свердлова Т. Г. Проблема багатомовності і мовної інтерференції у сучасному світі. Тези конференції. Матеріали конференції «Україна і світ: діалог мов і культур», КНЛУ, березень 2016. – С.339-340.
 2. Свердлова Т. Г. Перспективи збереження і розвитку традиційних лексико-граматичних форм ввічливості в сучасній японській мові. Наукові записки національного університету «Острозька академія», серія «філологічна», Випуск 52, Острог, 2015. – С.237-241.
 3. Свердлова Т. Г. Сучасні тенденції до змін у використанні традиційних лексико-граматичних форм увічливості японської мови в родинному спілкуванні. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету, Випуск 29. Київ, 2014. – С.126-134.
 4. Свердлова Т. Г. Особливості використання манга та аніме в процесі викладання японської мови студентам ВНЗ на різних етапах навчання» Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 11-13 квітня 2018 року).

~~~

Кравець Катерина Петрівна
– доцент, кандидат філологічних наук, викладач.

Дата народження – 13 червня 1979 р.

У 2001 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет.

Науковий керівник кваліфікаційних робіт магістрантів факультету сходознавства КНЛУ.

Публікації:

1. Кравець К. П. Вербалізація зображальних засобів у рекламних повідомленнях японських ЗМІ / Всеукраїнська науково-практична конференція «Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» (КНЛУ 22 грудня 2017 року).

~~~

Петриченко Ірина Анатоліївна
– старший викладач.

Дата народження – 28 грудня 1977 р.

У 2001 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет.

Публікації:

 1. Петриченко І. А. Парадигма «Схід-Захід» у сучасній рекламній комунікації / Наукові записки. – Вип. 39. – Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2013. – С. 242-244.
 2. Петриченко І. А. Рекламна комунікація та час : японське бачення / Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 45. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 85-89.
 3. Петриченко І. А. Феномен картини світу : спроба загальної класифікації / Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 40. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 118-122.
 4. Петриченко І. А. Часові відносини як засіб класифікації японських рекламних текстів (квалітативно-квантитативний підхід) / Наукові записки. – Вип. 14. – Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2010. – С. 85-89.
 5. Петриченко І. А. 『多読漢字教材』《яп. мовою》/Підручник 30 с.
 6. Петриченко І. А. 日本語における時間成分・時間副詞《яп. мовою》/ Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 54. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 111-114.
 7. Петриченко І.А. Газетна реклама Японії: диференційна характеристика / Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – Одеса: Одеський нац. ун‑т ім. І. Мечникова, 2014. – С. 351-356.
 8. Петриченко І.А. Рекламування в Японії: діахронічна характеристика / Сучасні тенденції сходознавства: Зб. наук. праць за матеріалами Х Всеукр. науково-практ. конференції 11-12 квітня 2014 року. – Х.: Вид-во “Мітра”, 2014. – С. 26-29.
 9. Петриченко І.А. 「日本のプリントメディア:新聞を中心にした通時的分析」《яп. мовою》/ Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Вип. 49. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 273-277.
 10. Петриченко І. А. Рекламування в Японії: диференційні особливості». Всеукраїнська науково-практична конференція / Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» (КНЛУ 22 грудня 2017 року).
 11. Петриченко І. А. Часово-модальність японських дієслів у художній літературі після реставрації Мейджи / Десятій міжнародній науково-практичній конференції «Десятирічний ювілей: оцінка досягнень та подальший розвиток» (КНУ ім.Шевченка, 23 березня 2018 року).
 12. Петриченко І. А. Часово-просторовий континуум в японських рекламних текстах / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» ( КНЛУ 11-13 квітня 2018 року).

~~~

Грикун Юлія Олегівна
– старший викладач.

Дата народження – 17 грудня 1979 р.

У 2002 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет. У 2009 році закінчила аспірантуру в КНЛУ.

Публікації:

 1. Грикун Ю.О. Консьюмеризм как специфическое измерение японской идентичности / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – № 7, С. 80-83.
 2. Грикун Ю.О. Японська ідентичність крізь призму конс’юмеризму / Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених [«Дні науки філософського факультету – 2013»], (Київ, 16-17 квітня 2013 р.) / – К.: ВПЦ «Київський університет», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – Ч. 8, С. 49-51.
 3. Грикун Ю.О. Японська ідентичність крізь призму конс’юмеризму / Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених [«Дні науки філософського факультету – 2013»], (Київ, 16-17 квітня 2013 р.) / – К.: ВПЦ «Київський університет», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – Ч. 8, С. 49-51.
 4. Грикун Ю.О. Феномен конс’юмеризму в японському дискурсі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Україна і світ: діалог мов та культур»],  (Київ, 19-21 березня 2014 р.) / – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2014, С. 105.
 5. Грикун Ю.О. Феномен мультикультуралізму в контексті японського соціуму / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Україна і світ: діалог мов та культур»],  (Київ, 1 – 3 квітня 2015 р.) / – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2015, С. 91-93.
 6. Грикун Ю.О. Проблема ідентичності в контексті феномену конс’юмеризму (на прикладі японського суспільства) / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Україна і світ: діалог мов та культур»],  (Київ, 30 березня – 1 квітня 2016 р.) / – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2016, С. 81-82.
 7. Грикун Ю.О. Вплив реклами та засобів масової інформації на японське суспільство (в контексті феномену конс’юмеризму) / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 29 – 31  березня 2017 р.).
 8. Грикун Ю.О. Реклама та ЗМІ як засадничий чинник суспільства споживацького типу (на прикладі Японії) / Всеукраїнська науково-практична конференція «Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» (КНЛУ 22 грудня 2017 року).
 9. Грикун Ю.О. Феномен конс’юмеризму крізь призму реклами та ЗМІ (на прикладі Японії) / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», (КНЛУ 11-13 квітня 2018 року).

~~~

Бондаренко Євгенія Олександрівна
– викладач.

Дата народження – 5 липня 1992 р.

У 2014 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Навчається в аспірантурі КНЛУ.

Публікації:

 1. Бондаренко Є.О. Особливості перекладу дитячої літератури з японської мови / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції, 19–21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014, С. 92-93.
 2. Бондаренко Є.О. Розвиток вербальних навичок студентів 4-го курсу в процесі усного перекладу / Всеукраїнська науково-практична конференція «Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» (КНЛУ 22 грудня 2017 року).
 3. Бондаренко Є.О. Розвиток  вербальних навичок студентів у процесі усного двостороннього перегляду / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 12 березня 2018 року).

~~~

Городиська Ольга Аліківна
– викладач.

Дата народження – 16 листопада 1988 р.

У 2011 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет. У 2016 році закінчила аспірантуру в КНЛУ.

Публікації:

 1. Городиська О.А. Семантичні типи звуконаслідувальних слів у японських текстах художньої літератури ХІХ-ХХ століть /  О.А. Городиська // Studia methodologica [науковий альманах]   – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 36. –  С. 45 -49.
 2. Городиська О.А. Ономатопоетична лексика в японскій класичній літературі ХІХ-ХХ  століть” / Міжнародна наукова конферненція “Гуманітарні і суспільно-економічні науки в епоху глобалізації” (м. Будапешт, 27 травня 2016 року). Міжнародний науковий журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» – Будапешт, 2016.
 3. Городиська О.А. “Описовий метод перекладу ономатопоетичних слів в японській художній літературі”/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” ( квітень 2016 року). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016.
 4. Городиська О.А. Типологія звуконаслідувальної лексики японської та української мов / Мова і культура: [збірник наукових статей] / [голов. ред. Д.Бураго ] – К. : Вид.дім Д.Бураго, 2016.
 5. Городиська О.А. Особливості перекладу звуконаслідувальних слів у японських класичних творах ХІХ-ХХ століть / Мова і культура: [збірник наукових статей] / [голов. ред. Д.Бураго ] –К. : Вид.дім Д.Бураго, 2014 — Випуск 17, Том IV(172).—  C.344-349.
 6. Городиська О.А. Особливості використання звуконаслідувальної лексики у японських текстах  художньої літератури ХІХ-ХХ століть / Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. [збірник наукових статей] Київ-Черкаси: Вид. Ю. А. Чабаненко, 2015.  Випуск ІІ.–  С.15-20.
 7. Городиська О.А. Ономатопея в японському мовознавстві / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” (1-3 квітня 2015 року). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015.
 8. Городиська О.А. Японські ономатопоетичні слова в українському перекладі (морфологічний аспект) / (КНУ ім.Шевченка, 23 березня 2018 року).

~~~

Клепак Анастасія Валеріївна 
– викладач.

Дата народження – 24 листопада 1994 р.

У 2018 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Навчається в аспірантурі КНЛУ.

Публікації:

 1. Клепак А.В. Особливості ономатопеїчної лексики в японських коміксах манга // Матеріали міжнародної науково-практічної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур», 29-31 березня. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 85–86.
 2. Клепак А.В. Особливості японських коміксів манга / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 11-13 квітня 2018 року).

~~~

Кравець Олена Іванівна
– викладач.

Дата народження – 14 листопада 1971 р.

У 2017 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Навчається в аспірантурі КНЛУ.

Публікації:

1. Кравець О. І. Соціолект субкультури «Аніме Отаку» в сучасній молодіжній мові Японії: лінгвокультурологічний аналіз / Всеукраїнська науково-практична конференція «Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» (КНЛУ 22 грудня 2017 року).

2. Кравець О. І. Семантичні особливості соціолекту молодіжної субкультури аніме / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 11-13 квітня 2018 року).

~~~

Мірошниченко Ксенія Сергіївна 
– викладач.

Дата народження – 10 вересня 1994 р.

У 2018 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет.

Публікації:

 1. Мірошниченко К.С. Омоніми в сучасній японській мові: семантико-когнітивний аспект // Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29–31 берез. 2017 р.. – К: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С.114-115.

~~~

Наумова Юлія Станіславівна
викладач.

Дата народження – 8 березня 1976 р.

У 1998 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет з відзнакою. Навчається в аспірантурі університету ім. Драгоманова.

Публікації:

 1. Наумова Ю.С. Психологічні особливості засвоєння ієрогліфічної писемності студентами / Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» № Запоріжжя, 1(11) / 2018. – с.87-99.
 2. Наумова Ю.С. Структура процесу засвоєння студентами візуально-семантичного образу ієрогліфу» Психолінгвістика. Серія: Психологія (Psycholinguistics: Scientific and theoretic journal), № 23(1) 2018.
 3. Наумова Ю.С. Теоретичний аналіз проблеми візуально-семантичних образів у психології/ Науковий часопис  НПУ  ім. М. П. Драгоманова. Серія 12 :Психологічні науки: збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – № 3(48).
 4. Наумова Ю.С. Мовна картина світу  як актуальна проблема сучасної лінгвістики / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» ( КНЛУ 31 березня 2017 року).
 5. Наумова Ю.С. Компетентнісний підхід у оптимізації процесу засвоєння знань студентами при вивченні східних мов». Тези Конференція НПУ ім. М.Драгоманова  (березень-квітень 2017 року).
 6. Наумова Ю.С. Тези доповіді «Особливості мотивації студентів, що вивчають японську мову». Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» ( КНЛУ 12 березня 2018 року).
 7. Наумова Ю.С. Тези доповіді «Ефективність запам’ятовування словесного та ієрогліфічного мовного матеріалу при різних  способах його пред’явлення. Конференція НПУ ім. М.Драгоманова (березень 2018 року).

~~~

Родзінська Ольга Юріївна
– викладач.

Дата народження – 8 червня 1994 р.

У 2018 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет.

~~~

Сінілкіна Олена Валеріївна
– викладач.

Дата народження – 19 березня 1992 р.

У 2014 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет.

Публікації:

 1. Сінілкіна О. В. Система художніх образів-локацій у японській класичній поезії / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 408-409.
 2. Сінілкіна О. В. Шляхи підвищення мотивації студентів 1-го курсу у вивченні японської мови / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 11-13 квітня 2018 року).

~~~

Сидоркіна Арина Олександрівна
– викладач.

Дата народження – 13 червня 1983 р.

У 2008 р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Публікації:

 1. «Вербальні засоби формування національної ідентичності в сучасних японських медіа» Національна ідентичність в мові та культурі: збірник наукових праць – К.: Талком, 2018. – с.297-304.
 2. «Маніпулятивний потенціал нових медій в сучасному японському суспільстві» Філософські читання “Вплив високих технологій на розвиток культури в інформаційному суспільстві”, Національний авіаційний університет, Навчально-науковий гуманітарний інститут, 2018. – с.124-131.

~~~

Стратілат Юлія Валентинівна
– викладач.

Дата народження – 27 грудня 1991 р.

У 2017 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет.

Публікації:

1. Стратілат Ю. В. Особливості термінології перукарського мистецтва в японській мові / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 11-13 квітня 2018 року).

~~~

Хоменко Наталія Василівна
– викладач.

Дата народження – 21 серпня 1993 р.

У 2017 р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Публікації:

 1. Хоменко Н. В. Творчість Нацуме Сосекі як новий етап розвитку японського реалізму / Всеукраїнська науково-практична конференція Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» (КНЛУ 22 грудня 2017 року).
 2. Хоменко Н. В. Архетипні джерела образів у романі Муракамі Харукі «Країна чудес без гальм і кінець світу» / Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 11-13 квітня 2018 року).