Завідувач

Завідувач кафедри японської філології
Пирогов Володимир Леонідович,
український сходознавець і мовознавець, старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук, доцент.

Дата народження – 18 січня 1950 р.

У 1972 р. закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького, перекладацьке відділення факультету іноземних мов. У 1976 р. склав державний іспит на володіння японською мовою, у 1978 р. закінчив Центральний патентний інститут. Володіє 7 іноземними мовами.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Структура і семантика паремійних одиниць японської, англійської, української та російської мов: типологічний та лінгвокультурологічний аспекти».

Має понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій у галузях: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, сходознавство, перекладознавство, лінгвокраїнознавство, соціолінгвістика.

Нагороди:

 • “Відмінник Освіти України”,
 • Орден Вранішнього сонця, золоті промені з розеткою (2014 р.) – вища державна нагорода Японії для іноземців за внесок в розвиток японознавства та дружніх стосунків між Україною та Японією.

Професійна кар’єра:

 • 1972–1974 військовий перекладач;
 • 1974–1984 старший експерт, перекладач Всесоюзного центру патентних послуг (ВЦПУ);
 • 1984–1988 завідувач патентно-інформаційної служби державного НДТІ «ГОСНІТІ»;
 • 1988–1992 керівник патентно-інформаційної служби виробничих підприємств, перекладач;
 • 1992–1997 завідувач кафедри східних мов Харківського інституту сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»;
 • 1995–1999 завідувач кафедри східних мов Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди;
 • 1999–2004 директор Інституту «Схід-Захід», завідувач кафедри східних мов і цивілізацій Київського національного лінгвістичного університету;
 • 2004–2007 радник з питань освіти і науки Посольства України в Японії;
 • 2007–2010 старший науковий співробітник Інституту сходознавства НАН України ім. А. Кримського;
 • з 2010 по теперішній час: завідувач кафедри японської філології (раніше: “мов і цивілізацій Далекого Сходу”) Київського національного лінгвістичного університету.

~~~

Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=xOawCqYAAAAJ&hl=uk

Профіль у Academia.edu:https://podolin5552017.academia.edu

Адреса електронної пошти: pirogov_ukremb@hotmail.com

~~~

Публікації:

 1. Пирогов В.Л. Цікава японська мова. Навчальний посібник-словник для студентів, що вивчають японську мову. — Х. ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — 1997, 62 с.
 2. Пирогов В.Л. Етнолінгвісьтичні паралелі у різносиситемних мовах// Східний світ. — 2001. — № 1. С. 92-107.
 3. Пирогов В.Л. Порівняльно-типологічна та структурно-семантична характеристика українських і японських паремій. XIX наукова конференція україністів Японії. 20 листопада 2004. Токійський університет, ф-т педагогіки. Токіо, 2004. С. 71-75.
 4. Пирогов В.Л. Система ментальних стереотипів, відображена в японських прислів’ях і приказках //Східний Світ. — 2007. — № 3. С.72-79.
 5. Пирогов В.Л. Словник японських прислів’їв і приказок з відповідниками шістьма мовами (українською, російською, англійською, німецькою, французькою та латинською). — Харків: Торсінг плюс, 2009. — 272 с.
 6. Пирогов В.Л. Принципи логіко-семіотичного моделювання у паремійних фондах різносистемних мов (японська, англійська, українська, російська) // Східний світ. — К., 2008. — № 1. — С. 144–151.
 7. Пирогов В.Л. Семантична парадигматика фразеологічних структур китайської та японської мов: порівняльний аспект// Східний світ. — К., 2009. — № 4. — С. 134–143.
 8. Пирогов В.Л. Структурно-семантична кодифікація асиметричних паремій японської мови і західноєвропейський контекст: типологічний аспект// Studia Linguistica, Збірник наукових праць, вип. 5, част. 2, Vol. V (II), Cathedra Linguisticae Generalis Et Philologiae Classicae. Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка (2011). — С. 551–558.
 9. Пирогов В.Л. Семантична інтерференція графо-лексем китайської та японської мов: рефлекси тотожності і диференціації//Східний світ. — К., 2011. — № 3. — С. 204–213.
 10. Пирогов В.Л. Знаково-символічна система китайської ієрогліфіки через призму концепції анімалістичного стилю Ю. М. Реріха / Матеріали Міжнародної науково-громадської конференції «110 років від дня народження Ю. М. Реріха» /Київ. нац. лінгв. у-т. — К. 2013, с. 81-98.
 11. Пирогов В.Л. Роль ієрогліфів у концептуалізації мовної картини світу японців/ Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції з проблем викладання японської мови/ КНУ ім. Тараса Шевченка. — К. 2013, с. 90-94.
 12. Пирогов В.Л. Структурна-семантична кодифікація асиметричних паремій японської мови: типолого-перекладацький аспект/ Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи: колективна монографія Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Вінниця, 2013.- с. 325–341.
 13. Пирогов В.Л. Логографічне письмо як інструмент пізнання і моделювання світу/ Філологічний вісник КНЛУ/ Київ. нац. лінгв. у-т. — К., 2013. — Т. 16, с. 88-97.
 14. Пирогов В.Л. Отражение концепции космического мышления в архитектонике китайской иероглифики как артефакта и фактора мировой культуры/ Матеріали Міжнародної науково-громадської конференції «Космічне мислення в сучасному світі»/ Київ. нац. лінгв. у-т. — К., 2013. с. 105–119.
 15. Пирогов В.Л. Алые листья клёна. японская лирика (сост., перевод, вступ. статья В.Л. Пирогова) – Харьков, 1999: Світ-Прес. – 206 с.
 16. Пирогов В.Л. Мудрость Востока и Запада – экософские и лингвистические основания (подход к сравнительному исследованию устойчивых фразеологизмов) // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. держ. лінгв. ун-ту. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2001. – Вип. 5. – С. 175–194.
 17. Пирогов В.Л. Віддзеркалення особливостей філософсько-естетичного і мовного синкретизму «ваго-канго» у літературному творі середньовічної Японії «Цуредзурегуса» // Східний світ. – К., 2008. – № 3. – С.180-188.
 18. Пирогов В.Л. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів йодзідзюкуго, віддзеркалені в японських перекладах класичного твору Китаю «Цяньцзивень» // Східний світ. – К., 2009. – № 3. – С.157–162.
 19. Пирогов В.Л. Китайська ієрогліфіка як умова реекологізації світового соціокультурного простору // Наукові записки Харківського університету повітряних сил. Соціальна філософія, психологія. – Х., 2009. – Вип. 2 (33). – С.75–84.
 20. Пирогов В.Л. Пирогов В.Л. Джерела формування японських паремій: типолого-культурологічний аналіз // Вісн. Львів. ун-ту, Серія філологічна. – 2011. – Вип. 54. -С. 358–368.
 21. Пирогов В.Л. Знаково-символічна система китайської ієрогліфіки і лексико-семантична динаміка китайської та японської мов // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ) / Український гуманітарний інститут. – Київ; Буча, 2012. – Вип.1: Філософія, Філологія, Педагогіка, Економіка. – С. 254–271.
 22. Пирогов В.Л. Знаково-символічна система китайської ієрогліфіки і лексико-семантична динаміка китайської та японської мов / Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ) / Український гуманітарний інститут. – Київ; Буча, 2012. – Вип.1: Філософія, Філологія, Педагогіка, Економіка. С. 254-271.
 23. Пирогов В.Л. Структурно-семантична кодифікація асиметричних паремій японської мови: типолого-перекладацький аспект / Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи: колективна монографія Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Вінниця, 2013.– С. 325-341.
 24. Пирогов В.Л. Логографічне письмо як інструмент пізнання і моделювання світу / Філологічний вісник КНЛУ/ Київ. нац. лінгв. у-т. – Київ, 2013. – Т. 16, с. 88-97.
 25. Пирогов В.Л. Японська класична лірика як ментальна засада екоправового спілкування / Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип.. 4(18). С. 262-265.
 26. Пирогов В.Л. Еволюція китайської ієрогліфіки з огляду на дихотомію «логографічне – буквено-фонетичне письмо»: когнітивний та порівняльно-історичний аспекти / Матеріали міжнародної науково-практичної конф. «Мова-література-мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс»/Київ. Нац. Лінгв. у-т. – Київ, и, КНЛУ, 2014 р. С. 103
 27. Пирогов В.Л. Отражение концепции космического мышления в архитектонике китайской иероглифики как артефакта и фактора мировой культуры / Матеріали Міжнародної науково-громадської конференції «Космічне мислення в сучасному світі»/ Київ. нац. лінгв. у-т., 6-7 грудня 2013 р. С. 105-119.
 28. Пирогов В.Л. Чи може Україна стати міжцивілізаційним “містком” у світовому правокультурному просторі? / Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 3(17). – С. 215-217.
 29. Пирогов В.Л. Тип письма як чинник формування алгоритму мислення: порівняльно-історичний аспект / Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму «Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії». Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики КНАУ. 9-11 квітня 2014 р. С. 414-422.
 30. Пирогов В.Л. Васейейго як віддзеркалення процесу синкретизації японської та англійської мов на сучасному етапі: порівняльний аспект / «Сучасні тенденції сходознавства», сб. наук. праць за матеріалами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 квітня 2014 р., ХНПУ. С. 29-34.
 31. Пирогов В.Л. Динаміка японської мови і писемності в контексті дихотомії «ієрогліф – вимовне слово»: порівняльно-історичний аспект / Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Передові технології у галузі навчання японської мови», КНУ ім. Тараса Шевченка, 21-22 березня 2014 р. С. 76-83.
 32. Пирогов В.Л. Архітектоніка ієрогліфічного письма як відображення космогонічної картини світу давніх китайців / Філологічний вісник КНЛУ/ Київ. нац. лінгв. у-т. – Київ, 2013. – Т. 17, № 1. С.136-145.
 33. Пирогов В.Л. Зміна характеру дихотомії «ієрогліфічне –буквено-фонетичне письмо» в контексті глобалізації: порівняльно-історичний аспект / Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур»/ Київ. Нац. лінгв. у-т. – Київ, 19-21 березня, 2014 р. С. 131-133.
 34. Пирогов В.Л. Вплив ієрогліфічної писемності на формування мовної особистості китайців і японців / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика», 14-15листопада 2014 р. С. 27.
 35. Пирогов В.Л. Динаміка писемних систем, що визначають суть дихотомії Схід-Захід в умовах глобалізації / Матеріали науково-практичної конференції «Мови та писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції», 18-19 грудня 2014 р. С. 19-21.
 36. Пирогов В.Л. Еволюція китайської ієрогліфіки з огляду на дихотомію «логографічне – буквено-фонетичне письмо»: когнітивний та порівняльно-історичний аспекти / Матеріали міжнародної науково-практичної конф. «Мова-література-мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс»/Київ. Нац. Лінгв. у-т. – Київ, и, КНЛУ, 2014 р. С. 103
 37. Пирогов В.Л. Місце йодзідзюкуго в системі фразеології сучасної японської мови / Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Передові технології у галузі навчання японської мови», КНУ ім. Тараса Шевченка, 19-21 березня 2015 р. С. 79-85
 38. Пирогов В.Л. Вплив китайських слово- і фразо творчих моделей на розвиток сучасної японської мови / Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур»/ Київ. Нац. лінгв. у-т. –  Київ, 19-21 березня, 2015 р. С. 95-97.                            
 39. Пирогов В.Л. Особливості перекладу давньо-китайських фразеологічних фреймів чен’юй на японську, англійську, українську та російську мови: порівняльно-типологічний та лінгво-культурологічний аспекти / VIII наукова конференція «Актуальні проблеми перкладознавства та методики викладання перекладу» з міжнародною участю/ Харків. ХНУ ім. Каразіна – Харків, 23-24 квітня 2015 р. С. 52
 40. Пирогов В.Л. Структурно-семантичні та функціональні особливості чотирьохкомпонентних фразеологізмів китайської та японської мов: порівняльно-типологічний і когнітивний аспекти / XI всеукраїнська наукjво-практична конференція «Сучасні тенденції сходознавства»/ Харків. ХНПУ – Харків, 24-25 квітня 2015 р. С. 73.
 41. Пирогов В.Л. Можливості трансляції поетичних концептів японських тривіршів хайку в не-ієрогліфічні мови / Сб. матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація»/Київ: КНАУ, 14-15 квітня 2016 р. С. 227-232.
 42. Пирогов В.Л. Проблема перекладності тривіршів хайку: порівняльно-типологічний аспект. / Сб. матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції сходознавства»/ Харків. ХНПУ ім. Г.С. Сковороди – Харків, 22-23 квітня 2016 р. С. 44-46.
 43. Пирогов В.Л. Роль ієрогліфів у передачі смислового та естетичного компонентів хайку: порівняльно-типологічний аспект / Сб. матеріалів Восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Передові технології у галузі навчання японської мови», КНУ ім. Тараса Шевченка, 18-19 березня 2016 р. С. 98-105
 44. Пирогов В.Л. Роль ієрогліфів в актуалізації семантичного змісту та естетичного потенціалу тривіршів хайку: порівняльно-типологічний аспект / Сб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур»/ Київ: КНЛУ,  30 березня – 1 квітня 2016 р.
 45. Пирогов В.Л. Лінгвально-нелінгвальний контекст формування нової японської мови: творча спадщина Кенко Хосі» / Наукові студії XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія, Філологія, Педагогіка, Економіка. – Вип. 5 (т. 7). – Київ-Буча: вид-во «МІЛЕНІУМ», 2016. С. 67-85
 46. Пирогов В.Л. Лексика малагасійської мови: етнолінгвокультурний аспект / Наукові студії XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія, Філологія, Педагогіка, Економіка. – Вип. 5 (т. 7). – Київ-Буча: вид-во «МІЛЕНІУМ», 2016.  С. 232-239.
 47. Пирогов В.Л. Лексичні англіцизми в китайській і українській мовних традиціях / Наукові студії XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія, Філологія, Педагогіка, Економіка. – Вип. 5 (т. 8). – Київ-Буча: вид-во «МІЛЕНІУМ», 2016. С. 156-167.
 48. Пирогов В.Л. Перцептивно-комунікативні комплекси і щоденникові записи перемовин російської дипломатичної місії з японцями (середина ХІХ ст.) / Наукові студії XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія, Філологія, Педагогіка, Економіка. – Вип. 5 (т. 8). – Київ-Буча: вид-во «МІЛЕНІУМ», 2016. С. 58-67.
 49. Пирогов В.Л. Роль китайської ієрогліфіки у світовому соціокультурному  просторі / Збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму»/ Київ: КНЛУ. – Київ, 27-28 квітня 2016р. С. 36-39.
 50. Пирогов В.Л. Хайку як об’єкт порівняльно-перекладацького та лінгвокультурологічного дослідження / Наукові студії XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія, Філологія, Педагогіка, Економіка. – Вип. (?) . – Київ-Буча: вид-во «МІЛЕНІУМ», 2016.
 51. Пирогов В.Л. «Проблеми перекладу і перкладності поетичних текстів англійської, китайської, японської, української та російської мов: порівняльний аспект». Всеукраїнська науково-практична конференція «Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» (КНЛУ 22 грудня 2017 року)
 52. Пирогов В.Л. «Дзен і проблема безеквівалентності при перекладі.» Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (КНЛУ 11-13 квітня 2018 року)
 53. Пирогов В.Л. «Перекладність поетичних текстів з погляду відмінностей між різноструктурними  мовами з дихотомічно протилежними  системами письма (японська, китайська, англійська, українська, російська)» (КНУ ім. Тараса Шевчанка 10-та міжнародна науково-практична конференція «Десятирічний ювілей: оцінка досягнень та подальший розвиток, 23 березня 2018 р.).

Залишити відповідь